T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019Bu Protokolün amacı, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Sağlık Alanındaki çalışmalarda işbirliği yapmak, iki kurum arasında Sosyal-Bilimsel ve Sağlık Uygulamalarında işbirliğine ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

GİRİŞ

Madde 1- Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ileAdıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek hizmet ortamında yetişmelerini, okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak, İl Sağlık Müdürlüğü ve birimlerince yürütülen çalışmalara katılım sağlamak, ortak çalışma ve projelerde bulunmak, iki taraf arasında ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek için iş bu protokol hazırlanmıştır.

AMAÇ                                                  
Madde 2- Bu Protokolün amacı,
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Sağlık Alanındaki çalışmalarda işbirliği yapmak, iki kurum arasında Sosyal-Bilimsel ve Sağlık Uygulamalarında işbirliğine ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 3- Bu Protokol, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenim gören öğrencilerin yürütülen proje ve faaliyetlerde yer alması, ortak yapılan çalışmalara katılım sağlanması ve iki kurum arasında işbirliğinin genişletilmesi hususlarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

DAYANAK

Madde 4- Bu Protokol,Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 121-Maddesi ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

TARAFLAR                                                            

Madde 5- Taraflar, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüdür.

TANIMLAR                                                                           

Madde 6-Bu protokolde geçen;

Okul: Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Müdürlük : Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

Öğrenci: Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 6- Bu protokole göre tarafların yükümlülükleri;

a)      Okul Öğrencileri İl Sağlık Müdürlüğü ve birimlerinin Sağlık Alanı ile ilgili çalışmalarına Valilik oluru alındığı takdirde katılım sağlar

b)      İlde İşletmelerde Beceri Eğitim alan öğrencilerin Öğretim Programlarında yer alan esaslara uygun etkinliklere ve çalışmalara katılımı sağlanır

c)       Okuldaki Sağlık alanı ile ilgili olarak yapılacak bilgilendirme çalışmaları, kurs ve seminerler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

d)      Öğrencilerin, İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki birimleri, öğrencilerin ders gelişimine katkı sağlayacak olan alanlarını ziyaret etmeleri ve bu alanlardan faydalanmalarına izin verilir.

e)      İki kurum arasında sosyal, bilimsel, kültürel faaliyetlerde işbirliği ve faaliyetlere katılım sağlanır

PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVE

Madde 7- Protokol yürürlükte iken lüzum görülmesi halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile değişiklik ve ilaveler yapılabilir.  Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir.

PROTOKOLÜN FESHİ 

Madde 8- Taraflardan birinin bu protokolde belirtilen esaslara uymadığının belirlenmesi halinde, diğer taraftan yazılı olarak karşı tarafa bilgi verilmesi suretiyle fesih hakkı doğar.

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE UZATILMASI

Madde 9- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Taraflardan herhangi bir talep gelmediği sürece protokol kendiliğinden bir yıl süre ile uzar.

YÜRÜRLÜK

Madde 10- Bu protokol 10 (on) madde ve üç sayfadan ibaret olup, hükümleri taraflarca okunmuş ve uygulanmak üzere …./…./2019 tarihinde üç nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

   
Paylaş