Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Görev Tanımı

 • Bulaşıcı, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 • Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak.
 • Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.
 • Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.
 • Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hazırlıklılık, erken tespit, olay, müdahale, normale dönme/iyileştirme süreçlerini, müdürlük ilgili birimleri ve ildeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütmek.
 • Hastalıkların korunma ve kontrolüne yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Bakanlık Üst Yazısı

Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Müdürlük Yazısı

Aşı Düzeltme Formu

Kızamık Eliminasyon Programı Hakkında

Pandemik İnfluenza İl Faaliyet Planı 2019

ADIYAMAN İLİ KUDUZ AŞI UYGULAMA MERKEZLERİ VE ADRESLERİ  


Aile Hekimliği biriminizdeki kayıtlı bebeklerin aşı kayıtlarında yapılan hatalar veya düzeltme talepleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hatalı aşı düzeltme formu yayınlanmıştır. Daha önce aşı düzeltme için göndermiş olduğunuz dilekçelerdeki karışıkların önüne geçebilmek amacıyla tüm düzeltme taleplerinizi Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Birimi’ne ekte gönderilen Aşı Bilgileri Değişiklik Formuna işlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Aşı Bilgileri Değişiklik Formun’daki bilgilerim tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, eksik veya hatalı doldurulan formlar dikkate alınmayacaktır.

İyi çalışmalar.

 

Düzeltme Formuna AŞI TAKİP SİSTEMİ (ATS)’den de aşağıdaki yolu izleyerek ulaşabilirsiniz.
Yardım Masası - ATS Doküman - Duyurular - Aşı Bilgileri Değişiklik Formu

 

28 Aralık 2021