Birimler

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Görev Tanımı

  • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleri yürütmek.
  • Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukukî tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak ve hukukî danışmanlık yapmak.
  • İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukukî konularda görüş bildirmek.
  • Bakanlığa hukukî görüş sorulmasını gerektiren konularda hukukî mütalâasını belirtmek.
  • 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi kapsamındaki personele hukukî yardımda bulunmak.
  • Hukukî işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

29 Aralık 2021